Jump to content (skip navigation)
 
 

Konkurs "Mój instrument"

 

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 16 lat do udziału
w III edycji konkursu:  

"MÓJ INSTRUMENT"

Tematem III edycji konkursu jest „Instrument widziany oczami dziecka”.

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowania uczniów szeroko pojętą muzyką, a także  rozwijanie zainteresowań sztuką oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności manualnych i wyobraźni plastycznej dzieci i ich Opiekunów.

Czas trwania Konkursu: 15.11 - 10.12.2019 roku

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna wyłącznie od inwencji twórczej uczestnika wykonującego pracę własnoręcznie.

 

Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na dole strony) i podpisany dołączyć do pracy konkursowej.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i zapoznania się z Regulaminem!!!

 

REGULAMIN KONKURSU

dla dzieci i ich Opiekunów pod patronatem Szkoły Muzycznej YAMAHA w Milanówku

 

§ 1. Organizator Konkursu

Szkoła Muzyczna YAMAHA Mariusz Kolinko, ul. Podwiejska 39, 05-822 Milanówek, NIP: 842-165-91-37

§ 2. Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest: 

rozwijanie zainteresowań sztuką oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności manualnych i wyobraźni plastycznej dzieci i ich Opiekunów, a także wzmacnianie więzi dziecka z Rodzicami (Opiekunami),

§ 3. Temat Konkursu

1. Stworzenie pracy –  instrumentu wykonanego własnoręcznie.

2. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu; interpretacja tematu jest dowolna i zależna wyłącznie od inwencji twórczej Uczestnika Konkursu. Może to być, np. praca plastyczna, kolaż, instalacja, itp.

 

§ 4. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie „Mój instrument” mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 4 do 16 lat.

2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

    - nagroda za zajęcie I, II lub III miejsca, przyznana przez komisję konkursową

    - nagroda Internautów

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę

2. Praca przekazana na konkurs musi być pracą wykonaną samodzielnie przez dziecko lub pod kierunkiem rodzica lub opiekuna, dowolną techniką.

3. Praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana.

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić zgłoszenie uczestnictwa dostępne na stronie internetowej www.milanowek.yamahaszkola.pl  i podpisane, dołączyć do pracy konkursowej.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko oraz numerem kontaktowym. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu prezentacji prac i nie będą przekazywane osobom trzecim.

8. Z chwilą nadesłania, prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 

§ 6. Termin i warunki nadsyłania prac konkursowych

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Regulaminu – należy przekazać osobiście bądź przesłać pocztą w dniach 15.11-10.12.2019 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) na adres Organizatora:

Szkoła Muzyczna YAMAHA, ul. Podwiejska 39, 05-822 Milanówek z dopiskiem „Konkurs”
wraz z wydrukowanym i podpisanym zgłoszeniem

2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.

3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data wpływu do siedziby Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.

5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

 

§ 7. Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą:

- dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha - Mariusz Kolinko (przewodniczący komisji) oraz nauczyciele Szkoły Muzycznej Yamaha z Milanówka

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

3. Do dn. 15 grudnia 2019 roku Komisja dokona oceny prac artystycznych, przyznając nagrody i kwalifikując je na finałową wystawę pokonkursową – wernisaż prac konkursowych.

4. Werdykt Komisji jest ostateczny.

5. Dodatkowo, w dniach 11-15 grudnia 2019 roku będzie możliwość oddania głosu w tzw. głosowaniu Internautów. O przyznaniu nagrody Internautów decyduje suma liczby głosów w komentarzach, uzyskanych w głosowaniu internetowym na Facebooku na stronie Organizatora

 

§ 8. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 grudnia 2019 roku, na stronie internetowej szkoły: www.milanowek.yamahaszkola.pl oraz na stronie szkoły na Facebooku: www.facebook.pl/yamaha.milanowek

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie.

3. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.milanowek.yamahaszkola.pl oraz stronach mediów społecznościowych Organizatora.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

2. Prace artystyczne zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z Konkursem.

3. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika i prawnych Opiekunów na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.milanowek.yamahaszkola.pl 

5. Szczegółowe informacje nt. Konkursu można uzyskać osobiście w siedzibie szkoły lub pod nr tel.: 577-76-76-72

 

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie

 

Aby prawidłowo wyświetlić format PDF potrzebny jest program Acrobat reader (tu można pobrać bezpłatnie).

 
Początek strony